สารจากผู้บริหาร

ความมั่นคงทางอาหาร คือรากฐานแห่งความเท่าเทียมของมนุษยชาติและความสมดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อม บนรากฐานการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่พร้อมมีส่วนร่วมสานแนวคิดด้านความยั่งยืน สู่การปฏิบัติจริงที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ ร่วมผลักดันเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ เพื่อเป็น “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ระดับสากล

DJSI 2022
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
The Sustainability Yearbook 2022
รางวัลความยั่งยืนระดับ S&P Global Silver Class
FTSE4Good Index
สมาชิก FTSE4Good Emerging Indexes ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
MSCI ESG Indexes
เข้าร่วมการประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ Food Products
CDP 2022
Climate change B, Water Security B-, Forests B (Palm Oil, Soy, Timber)
HR Asia นิตยสารด้านทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคเอเชีย
รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2022
Asian Excellent Awards 2022
รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”
รางวัล “ASEAN Energy Awards 2022”
จากการประชุมด้านพลังงานแห่งอาเซียน ASEAN Energy Business Forum 2022 (AEBF 2022)
Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) หรือการจัดอันดับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ประเมินระดับบริษัทอยู่ที่ Tier-3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ระดับชาติ

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
รางวัล CAC Change Agent Award 2022 และผ่านการรับรองของ CAC
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 (CGR)
ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)
รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard
ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard
รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน Highly Commended in Sustainability Awards
เวที SET Awards 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award
ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์
Thailand Sustainability Investment (หุ้นยั่งยืน) ประจำปี 2565
กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
SOS Awards 2022
ประเภท “OUTSTANDING FOOD RESCUE AWARD - BIG MANUFACTURING GROUP” จากมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS
Low Carbon and Sustainable Business (LCSB)
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565
ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานปี 2565

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลทรัพยากรน้ำ

%

ของปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลดลงเมื่่อเทียบกับปีฐาน (บรรลุเป้าหมายที่่ 12.6 ลบ.ม. ต่อตันการผลิตจากเป้าหมาย 18.9 ลบ.ม. ต่อตันการผลิต)

ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

อนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าต้นน้ำ และสถานประกอบการแล้ว

ไร่

(2,379 เฮกตาร์)

การรับมือต่อการเปลี่่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยกเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทั้้งหมดสำหรับกิจการในประเทศไทย

%

(บรรลุเป้าหมายในเดือนธันวาคม 2565)

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

%

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม

ตัน

เศรษฐกิจหมุนเวียน และบรรจุภัณฑ์

ลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม

ตัน

(กิจการประทศไทย)

การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ตัน*

(กิจการประเทศไทย)

*ขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจครอบคลุมการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ปัจจุบันข้อมูลขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของกิจการในประเทศไทยครอบคลุุมโครงการนำร่องในธุรกิจร้านอาหาร (Chester’s และ Food World) รวม 5 พื้้นที่่ดำเนินงาน

ของเสียที่่ถูกนำไปฝังกลบและเผา

พันตัน

(กิจการประเทศไทย) และ

พันตัน

(กิจการประเทศไทยและต่างประเทศ)**

**กิจการต่างประเทศครอบคลุมกิจการในประเทศเวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ฟิลิปปินส์ ตรุเคีย มาเลเซีย และลาว

%

ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่่นำมาใช้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำมาใช้ใหม่หรือสามารถย่อยสลายได้ (กิจการประเทศไทย)

การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ

%

ของวัตถุดิบหลักมาจากพื้้นที่่ที่่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

%

ของวัตถุดิบหลักสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

รายงานความยั่งยืน 2565